Privacyverklaring

ZaZa Instituutsvereniging Nederlands

ZaZa Instituutsvereniging Nederlands is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

ZaZa Instituutsvereniging Nederlands verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam – Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– Studentnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

ZaZa Instituutsvereniging Nederlands verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Het verzenden van onze nieuwsbrief
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken op onze website

Geautomatiseerde besluitvorming

ZaZa Instituutsvereniging Nederlands neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of – systemen, zonder dat daar een persoon (bijvoorbeeld een medewerker van ZaZa Instituutsvereniging Nederlands) tussen zit. ZaZa Instituutsvereniging Nederlands gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
– Dropbox (voor het opslaan van alle gegevens).

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

ZaZa Instituutsvereniging Nederlands bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn voor de persoonsgegevens: tot het lidmaatschap is opgezegd. Alvorens de persoonsgegevens verwijderd worden, dient het lid de contributie voor het jaar waarin het lid een lidmaatschap is aangegaan, voldaan te hebben.

ZaZa Instituutsvereniging Nederlands bewaart de persoonsgegevens van alumni voor een periode van 10 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

ZaZa Instituutsvereniging Nederlands deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. ZaZa Instituutsvereniging Nederlands verstrekt jouw persoonsgegevens aan onderstaande derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

 

Categorie

Naam

Doel

Welke gegevens

Bewerkers

Centraal Uitvoeringsorgaan voor de Studentenorganisaties

Aanvraag opname Profileringsfonds

Naam, geboortedatum, geslacht, studentnummer

Bewerkers

Cultureel Studentencentrum USVA

Aanvraag huisvesting

Naam

Cookies die wij gebruiken

ZaZa Instituutsvereniging Nederlands gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ZaZa Instituutsvereniging Nederlands en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar bestuur@zaza-nederlands.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, de strook met nummers onderaan het identiteitsbewijs, documentnummer en burgerservicenummer zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

ZaZa Instituutsvereniging Nederlands wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de- autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

ZaZa Instituutsvereniging Nederlands neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met bestuur@zaza-nederlands.nl.

Gegevens delen met commissies

Commissies krijgen en mogen slechts deze gegevens bezitten/opvragen, die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van hun dienstverlening. Hiervan dient de commissie ten allen tijden het bestuur op de hoogte te stellen. Goedkeuring van het bestuur voor een dienstverlening waarbij persoonsgegevens opgevraagd worden, is een vereiste. Vanuit het bestuur worden de volgende gegevens gedeeld met de commissies: naam en e-mailadres. Slechts zij, die deel uitmaken van de commissie, hebben toegang tot de gegevens.

Hoe wij foto’s verwerken

Foto’s gemaakt tijdens een dienstverlening van de commissies of het bestuur, wordenverwerkt op het Flickr-account en kunnen op de Instagrampagina worden geplaatst. Een verzoek tot verwijdering van beeldmateriaal waarop het lid herkenbaar is, dient te geschieden door een mail te versturen naar cameraobscura@zaza-nederlands.nl en zal zonder opgaaf van reden gehonoreerd worden.