De gedragscode

Artikel 12.
12.1 De volgende regels zijn toepasbaar tijdens alle activiteiten van ZaZa:
          a. Gebruik en verkoop van drugs
               i. Het gebruik van harddrugs op activiteiten van ZaZa is te allen tijde verboden. 
               ii. Het handelen in drugs (verkoop/inkoop), met uitzondering van alcohol, op activiteiten van ZaZa is te allen tijde verboden.
          b. Het bezit van wapens is te allen tijde verboden.

12.2 Elke vorm van discriminatie en racisme is verboden. Daaronder wordt verstaan:
          a. Het in enigerlei vorm doen van uitspraken over, het verrichten van handelingen jegens of het nemen van beslissingen over personen die beledigend zijn voor die personen vanwege                    hun ras, godsdienst, geslacht, levensovertuiging of seksuele geaardheid, dan wel het maken van enig onderscheid op basis van deze factoren.
          b. Het op directe of indirecte wijze onderscheid maken tussen mensen op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke overtuiging, ras, geslacht, nationaliteit, seksuele                                     geaardheid, burgerlijke staat, arbeidsduur, leeftijd, handicap of chronische ziekte.

12.3 Elke vorm van (seksuele) intimidatie en bedreiging is verboden. Hieronder wordt verstaan:
          a. Iedere ongewenste seksuele toenadering in de vorm van verzoeken om seksuele gunsten of ander verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag (waaronder het ongevraagd verzenden of                            bewust voor anderen zichtbaar raadplegen van pornografische afbeeldingen en teksten, o.m. via internet).
          b. Het welbewust verbaal uiten of gebruiken van fysieke kracht of macht, dan wel het dreigen daarmee.